Montar Portar AB

Integritetspolicy

På Montar Portar AB är din privata information av yttersta vikt för oss, och vi tar stor omsorg om att skydda den. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information på vår webbplats, www.montarportar.se, tillsammans med information om dina rättigheter och hur du kan göra anspråk på dem.Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster, så att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar din information. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss på matte.sandkvist@montarportar.se.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in information som du själv tillhandahåller åt oss, till exempel när du fyller i något av våra formulär. För mer information om vilken information vi samlar in och varför, fortsätt att läsa.

Varför behöver vi din personliga information?

För att kunna hjälpa dig att hitta rätt marknadsstrategi behöver vi ta emot din personliga information. Följande information krävs:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Information om ditt företag (t.ex. organisationsnummer, företagsadress, webbplats, målgrupp och tjänst/produkt)

Vi sparar din personliga information i tre år för att kunna ge dig den hjälp du behöver.

För att skicka nyhetsbrev behöver vi dina kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress, adress och telefonnummer, samt information om dina tidigare interaktioner med oss, som öppnade e-postmeddelanden. Vi använder denna information för att förbättra vårt samarbete och erbjuda dig erbjudanden och tjänster som kan hjälpa dig att nå dina mål. Vi sparar dina personuppgifter i upp till ett år efter din senaste interaktion med oss. Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig genom att följa anvisningarna i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta vår kundtjänst.

För att uppfylla Montar Portar AB:s lagliga skyldigheter behöver vi din personliga information för att säkerställa överensstämmelse med lagar, domar och myndighetsbeslut (till exempel bokföringslagen, penningtvättslagen, etc.). Följande personuppgifter krävs:

Kontaktinformation (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Denna personliga information krävs enligt lag. Din personliga information kommer att sparas för detta ändamål i tre år från din senaste interaktion med Montar Portar AB.

För att förebygga missbruk av våra tjänster eller för att förhindra och utreda brott mot Montar Portar AB behöver vi din personliga information för att utreda eventuell olaglig verksamhet som kan bryta mot våra användarvillkor eller lagar, såsom bedrägeri eller trakasserier. De personuppgifter vi behöver inkluderar dina kontaktuppgifter, historik, supportärenden och användarbeteende. Detta är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller tillfredsställa Montar Portar AB:s legitima intresse av att skydda våra tjänster. Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från det att misstankar om missbruk eller brott uppstår.

För att hantera anmälningar om intrång i immateriella rättigheter behöver vi behandla din personliga information. Om du rapporterar till oss att du misstänker att någon bryter mot dina immateriella rättigheter kan vi behöva behandla dina kontaktuppgifter, organisationsnummer eller personnummer (om du har enskild firma), samt all annan personlig data som anges i din anmälan. Vi behöver denna information för att skydda dina och våra legitima intressen vid hantering av en sådan rapport. Personuppgifterna kommer att sparas i tre år efter att ditt ärende har avslutats så att vi kan kontakta dig om det behövs.

Varför behöver vi din personliga information?

1. Partners som hjälper oss att tillhandahålla våra digitala tjänster

För att kunna erbjuda våra tjänster samarbetar vi med företag som hjälper oss att leverera de tjänster du har beställt. Vi delar endast din personliga information med våra partners för ändamål som är förenliga med de skäl för vilka vi samlade in informationen. Vi har avtal med alla våra partners som garanterar säkerheten för den personliga information de behandlar och att de följer våra säkerhetskrav, begränsningar och krav för internationella överföringar av personuppgifter.

 

2. Andra personuppgiftsansvariga

Vi kan också dela din personliga information med andra som agerar som oberoende personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter när det krävs enligt lag eller vid misstänkt brottslighet. När vi delar din personliga information med andra oberoende personuppgiftsansvariga kommer deras integritetspolicyer och hanteringspraxis för personuppgifter att gälla.

Hur länge behåller vi din information?

Vi sparar endast din personliga data så länge det är nödvändigt för det specifika syftet för vilket den samlades in. För mer information om specifika lagringsperioder, vänligen se de relevanta ändamålen beskrivna ovan.

Hur skyddar vi din personliga data?

För att skydda konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten av personuppgifter använder vi IT-system. Vi har implementerat specifika säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din personliga data skyddas mot obehörig eller otillåten behandling, inklusive obehörig åtkomst, förstörelse, förlust eller skada. Endast de personer som behöver åtkomst till din personliga data för att uppfylla våra angivna syften är auktoriserade att göra det.

Vad är cookies och hur använder vi dem?

Montar Portar AB använder cookies, vilket är små textfiler som skickas från vår webbserver och lagras av din webbläsare när du besöker vår webbplats. Detta används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Vilka rättigheter har du?

1. Rätt till rättelse och registerutdrag

Du har rätt att begära korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga. Du kan också begära ett registerutdrag av de personuppgifter som Montar Portar AB har samlat in och behandlat.

 

2. Rätt till invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den baseras på en avvägning av intressen och du anser att ditt intresse av integritet väger tyngre än Montar Portars intresse av att behandla dina personuppgifter. Montar Portar måste kunna presentera starka och giltiga skäl för att fortsätta behandla dina personuppgifter om du invänder mot behandlingen.

 

3. Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas i vissa situationer, exempelvis om du har återkallat ditt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för behandling av dina personuppgifter.

 

4. Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till endast lagring i vissa situationer, exempelvis när Montar Portar AB undersöker om du har rätt att få dina uppgifter raderade.

 

5. Rätt till transparens

Du har rätt att veta om Montar Portar AB behandlar dina personuppgifter och, i så fall, att få tillgång till information om behandlingen, inklusive syftet med behandlingen, kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagare av personuppgifter och den tidsperiod under vilken personuppgifter behandlas.

 

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt maskinläsbart format om personuppgifterna har samlats in direkt från dig och behandlingen sker på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

 

7. Rättigheter i samband med automatiserade beslut, inklusive profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserade beslut, inklusive profilering, om sådana beslut har rättsliga konsekvenser eller väsentligt påverkar dig. Om dock automatiserad beslutsfattning är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, är uttryckligen tillåten enligt lag eller om du har gett ditt uttryckliga samtycke, gäller inte denna rättighet.

 

8. Klagomål till tillsynsmyndighet

Om du har frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas av Montar Portar AB kan du kontakta dem. Om du inte är nöjd med hur Montar Portar AB behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.”

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi tillhandahåller?

Montar Portar AB är det juridiska namnet på företaget och har organisationsnummer 556815-4628. Företaget ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss på matte.sandkvist@montarportar.se eller ring vår kundtjänst på 072-732-96-96.

Om du har några invändningar mot vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss. Annars samtycker du till vår behandling och användning av dina personuppgifter.

Med vänliga hälsningar,

Montar Portar AB